مسافرین سفر با قطارهم باید متوقع زمان‌های طولانی حرکت، در جریان تعطیلات عید پاک (Osterferien ) باشند.به گزارش هسن شاو، ۳ خط مهم به حالت تعلیق در آمدند. خط ICE در مسیر کاسل به طرف فولدا و بالعکس، خط S.bahn فرانکفورت به طرف افنباخ و بالعکس و قطار شهری ( Regional bahn) فرانکفورت وِست به طرف بَد فیلبل. در همین حال اوبان شماره ۹ در تمام طول تعطیلات عید پاک، حرکت نخواهد کرد و اوبان شماره ۸ هم تنها تا ایستگاه Heddernheim خواهد رفت و از آنجا اتوبوس‌های جایگزین مشخص شده است.

آوریل 3, 2023

تعلیق در حرکت برخی خطوط اسبان،اوبان و ای سی ای

مسافرین سفر با قطارهم باید متوقع زمان‌های طولانی حرکت، در جریان تعطیلات عید پاک (Osterferien ) باشند.به گزارش هسن شاو، ۳ خط مهم به حالت تعلیق در آمدند. خط ICE در مسیر کاسل به طرف فولدا و بالعکس، خط S.bahn فرانکفورت به طرف افنباخ و بالعکس و قطار شهری ( Regional bahn) فرانکفورت وِست به طرف بَد فیلبل. در همین حال اوبان شماره ۹ در تمام طول تعطیلات عید پاک، حرکت نخواهد کرد و اوبان شماره ۸ هم تنها تا ایستگاه Heddernheim خواهد رفت و از آنجا اتوبوس‌های جایگزین مشخص شده است.