کسانی که می‌خواهند از طریق وبسایت ebay محصولاتشان را بفروشند باید مبلغی را به عنوان کارمزد یا کمیسیون پرداخت کنند. این هزینه از اول مارس/ مارچ در آلمان لغو می‌شود. به گفته تاگزشاو، وبسایت ebay این هزینه‌ را تنها برای فروشندگان خصوصی لغو خواهد کرد. شرکت ebay درKleinmachnow، در نزدیکی برلین، قرار دارد. جمهوری فدرال پس از امریکا و بریتانیا، سومین منطقه بزرگ فروش این شرکت در جهان محسوب می‌شود. تاکنون میزان کارمزد پرداختی به این شرکت برابر با ۱۱ درصد از درآمد فروش محصولات بوده است.

فوریه 28, 2023

لغو کارمزد فروشندگان خصوصی ebay

کسانی که می‌خواهند از طریق وبسایت ebay محصولاتشان را بفروشند باید مبلغی را به عنوان کارمزد یا کمیسیون پرداخت کنند. این هزینه از اول مارس/ مارچ در آلمان لغو می‌شود. به گفته تاگزشاو، وبسایت ebay این هزینه‌ را تنها برای فروشندگان خصوصی لغو خواهد کرد. شرکت ebay درKleinmachnow، در نزدیکی برلین، قرار دارد. جمهوری فدرال پس از امریکا و بریتانیا، سومین منطقه بزرگ فروش این شرکت در جهان محسوب می‌شود. تاکنون میزان کارمزد پرداختی به این شرکت برابر با ۱۱ درصد از درآمد فروش محصولات بوده است.