بسیاری از آلمانی‌ها امسال را با نگرانی به پایان می‌رسانند: ۴۱ درصد از افرادی که در نظرسنجی ARD-DeutschlandTrend شرکت کردند، انتظار وضعیت مالی بدتری در سال آینده دارند.  فقط ۹ درصد از مردم انتظار بهبود وضعیت را دارند. به ویژه افراد خانواده‌های با درآمد پایین انتظار دارند که وضعیت اقتصادی آنها بدتر از سال گذشته شود. همچنین، بر اساس این نظرسنجی، از هر ده آلمانی یک نفر می‌ترسد که در کریسمس یا سال نو تنها باشد. نگرانی در مورد تنهایی در میان جوانان آلمانی (۱۷ درصد) و از درمیان افراد مسن (۱۰ درصد) است.

دسامبر 22, 2023

۴۱ درصد از آلمانی‌ها انتظار وضعیت مالی بدتری دارند

بسیاری از آلمانی‌ها امسال را با نگرانی به پایان می‌رسانند: ۴۱ درصد از افرادی که در نظرسنجی ARD-DeutschlandTrend شرکت کردند، انتظار وضعیت مالی بدتری در سال آینده دارند.  فقط ۹ درصد از مردم انتظار بهبود وضعیت را دارند. به ویژه افراد خانواده‌های با درآمد پایین انتظار دارند که وضعیت اقتصادی آنها بدتر از سال گذشته شود. همچنین، بر اساس این نظرسنجی، از هر ده آلمانی یک نفر می‌ترسد که در کریسمس یا سال نو تنها باشد. نگرانی در مورد تنهایی در میان جوانان آلمانی (۱۷ درصد) و از درمیان افراد مسن (۱۰ درصد) است.