یک چالش جدید در تیک تاک زیر نام "آزمون شجاعت" یا "زخم فرانسوی" جنجال گسترده ای برپا نموده، زیرا اخیراًبه عنوان عمل خطرناک طبقه بندی گردید. براساس گزارشات، این چالش باعث تشویق خود آزاری می‌گردد. این چالش با نیشگون یا چندک گرفتن صورت تا زمان ظاهر شدن کبودی وایجاد زخم انجام می شود. بر اساس یک گزارش برلین مارگن پست، پلتفارم تیک تاک، فاقد سیستم های مناسب برای نظارت بر محتوای پست توسط اشخاص ثالث است، زیرا بسیاری از کاربران زیر سن قانونی هستند. سخنگوی TikTok گفته است که با مقامات مربوطه برای پاسخ به هرگونه سوال در مورد خط‌ مشی و إجراءات برنامه های تیک تاک همکاری می‌کند. گفته می‌شود، کمیسیون اتحادیه اروپا اخیراً TikTok را تهدید کرده است که در صورت نقض قوانین اروپا عواقب شدیدی در پی خواهد داشت.

مارس 23, 2023

یک چالش جدید جنجال‌برانگیز دیگر در تیک تاک

یک چالش جدید در تیک تاک زیر نام آزمون شجاعتیا زخم فرانسویجنجال گسترده ای برپا نموده، زیرا اخیراًبه عنوان عمل خطرناک طبقه بندی گردید. براساس گزارشات، این چالش باعث تشویق خود آزاری می‌گردد. این چالش با نیشگون یا چندک گرفتن صورت تا زمان ظاهر شدن کبودی وایجاد زخم انجام می شود. بر اساس یک گزارش برلین مارگن پست، پلتفارم تیک تاک، فاقد سیستم های مناسب برای نظارت بر محتوای پست توسط اشخاص ثالث است، زیرا بسیاری از کاربران زیر سن قانونی هستند. سخنگوی TikTok گفته است که با مقامات مربوطه برای پاسخ به هرگونه سوال در مورد خط‌ مشی و إجراءات برنامه های تیک تاک همکاری می‌کند. گفته می‌شود، کمیسیون اتحادیه اروپا اخیراً TikTok را تهدید کرده است که در صورت نقض قوانین اروپا عواقب شدیدی در پی خواهد داشت.