یک عملیات پلیس در مرکز شهر دورتموند به طرز غم انگیزی به پایان رسید. در جریان عملیات پلیس در مرکز شهر دورتموند، یک مرد بی خانمان ۵۲ ساله بر اثر شلیک یک افسر جان خود را از دست داد. طبق اظهارات اولیه شاهدان و بررسی کمره‌ها، وی یک میله آهنی به طول تقریبی ۲.۵ متر در دست داشت. مقر پلیس Recklinghausen گزارش داد که قبل از رسیدن خدمات اضطراری، او از آن برای ضربه زدن به یک بی خانمان دیگر استفاده کرد. در گزارش پلیس آمده است: «او به درخواست‌های مکرر افسران پلیس برای کنار گذاشتن میله آهنی عمل نکرد. به همین دلیل، افسران پلیس چندین بار از تیر هشدار استفاده کردند.» با این حال، پس از اینکه شلیک هشدار اثری نداشت، یک افسر پلیس در نهایت از اسلحه اش شلیک کرد. این مرد ۵۲ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.
آوریل 4, 2024

یک مرد بی‌خانمان ۵۲ ساله بر اثر شلیک افسر پلیس جان خود را از دست داد

یک عملیات پلیس در مرکز شهر دورتموند به طرز غم انگیزی به پایان رسید. در جریان عملیات پلیس در مرکز شهر دورتموند، یک مرد بی خانمان ۵۲ ساله بر اثر شلیک یک افسر جان خود را از دست داد. طبق اظهارات اولیه شاهدان و بررسی کمره‌ها، وی یک میله آهنی به طول تقریبی ۲.۵ متر در دست داشت. مقر پلیس Recklinghausen گزارش داد که قبل از رسیدن خدمات اضطراری، او از آن برای ضربه زدن به یک بی خانمان دیگر استفاده کرد. در گزارش پلیس آمده است: «او به درخواست‌های مکرر افسران پلیس برای کنار گذاشتن میله آهنی عمل نکرد. به همین دلیل، افسران پلیس چندین بار از تیر هشدار استفاده کردند.» با این حال، پس از اینکه شلیک هشدار اثری نداشت، یک افسر پلیس در نهایت از اسلحه اش شلیک کرد. این مرد ۵۲ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.