چند روز پیش مردی بخاطر نداشتن بلیط در قطاری در مسیر فرودگاه فرانکفورت دستگیر و روانه زندان شد. این مرد ۵۱ ساله، تابستان گذشته بخاطر نپرداختن جریمه ۱۲۰۰ یورویی که بخاطر نداشتن بلیط برایش صادر شده بود، حکم بازداشت گرفته بود. به گزارش خبرگزاری هسن شاو از گفته پولیس، او اینک بر اساس حکمی جدید باید مدت حبسی ۴‌ماهه را از سر بگذراند. وزیر دادگستری، رومن پوزیک ( CDU) مجازات سیاه تردد کردن در قوانین کیفری را مدتی است که زیر سوال برده است. او همچنین خواستار حذف این پاراگراف است. او افزوده: " شخصا فکر میکنم، حذف یا تغیر مقررات کیفری در این مورد میتواند به عنوان  ایجاد سهولت در زمینه عملکرد قوه قضائیه در نظر گرفته شود".

فوریه 17, 2023

یک سال حبس بخاطر تردد بدون بلیط( سیاه)

چند روز پیش مردی بخاطر نداشتن بلیط در قطاری در مسیر فرودگاه فرانکفورت دستگیر و روانه زندان شد. این مرد ۵۱ ساله، تابستان گذشته بخاطر نپرداختن جریمه ۱۲۰۰ یورویی که بخاطر نداشتن بلیط برایش صادر شده بود، حکم بازداشت گرفته بود. به گزارش خبرگزاری هسن شاو از گفته پولیس، او اینک بر اساس حکمی جدید باید مدت حبسی ۴‌ماهه را از سر بگذراند. وزیر دادگستری، رومن پوزیک ( CDU) مجازات سیاه تردد کردن در قوانین کیفری را مدتی است که زیر سوال برده است. او همچنین خواستار حذف این پاراگراف است. او افزوده: ” شخصا فکر میکنم، حذف یا تغیر مقررات کیفری در این مورد میتواند به عنوان  ایجاد سهولت در زمینه عملکرد قوه قضائیه در نظر گرفته شود”.