مدارس ایالت هسن امروز با یک دقیقه سکوت یاد زلزله زدگان ترکیه و سوریه را گرامی می دارند. وزیر آموزش الکساندر لورز (CDU) خواستار سکوت در ساعت ۱۱ صبح روز شد. طبق گزارش هسن شاو لورز گفت: «بسیاری از کودکان و نوجوانان در منطقه زلزله زده خویشاوندانی دارند و در این ساعات و روزهای پرتلاطم نیازمند حمایت کامل هستند.» همچنان وی افرود:«دانش آموزان با تصاویر وحشتناک تنها نخواهند ماند. بنابراین روانشناسان مدرسه باید از مدارس در مقابله با استرس روانی حمایت کنند.»

فوریه 14, 2023

یک دقیقه سکوت در مدارس برای زلزله زدگان

 مدارس ایالت هسن امروز با یک دقیقه سکوت یاد زلزله زدگان ترکیه و سوریه را گرامی می دارند. وزیر آموزش الکساندر لورز (CDU) خواستار سکوت در ساعت ۱۱ صبح روز شد. طبق گزارش هسن شاو لورز گفت: «بسیاری از کودکان و نوجوانان در منطقه زلزله زده خویشاوندانی دارند و در این ساعات و روزهای پرتلاطم نیازمند حمایت کامل هستند.» همچنان وی افرود:«دانش آموزان با تصاویر وحشتناک تنها نخواهند ماند. بنابراین روانشناسان مدرسه باید از مدارس در مقابله با استرس روانی حمایت کنند.»