یک جوان ۲۴ ساله الجزایری شامگاه چهارشنبه گذشته در منطقه هامبورگ مورد حمله یک فرد ناشناس با چاقو قرار گرفت! متهم با چاقو به پای چپ مرد جوان زد و متواری شد. مرد جوان مجروح توسط یک افسران امنیتی پیدا شد. سخنگوی پلیس دیروز گفت که جراحت این جوان کشنده نبوده و دلایل این حمله مشخص نیست. گشت‌های پلیس به دنبال متهم بودند، اما او پیدا نشد. زیرا به گفته پلیس، مرد جوان متهم را به طور کامل نشناخته بود! اما پلیس پس از مداوای مرد جوان در بیمارستان او را به بازداشتگاه منتقل کرد! زیرا مشخص شد او اجازه اقامت ندارد، و حکم اخراج مرد جوان مجروح آمده است. به این ترتیب مقامات مهاجرت این پرونده را در دست گرفتند و او را برای اخراج از آلمان بازداشت کردند!

دسامبر 29, 2023

یک جوان الجزایری مورد حمله چاقو قرار گرفت، پلیس او را برای اخراج دستگیر کرد!

یک جوان ۲۴ ساله الجزایری شامگاه چهارشنبه گذشته در منطقه هامبورگ مورد حمله یک فرد ناشناس با چاقو قرار گرفت! متهم با چاقو به پای چپ مرد جوان زد و متواری شد. مرد جوان مجروح توسط یک افسران امنیتی پیدا شد. سخنگوی پلیس دیروز گفت که جراحت این جوان کشنده نبوده و دلایل این حمله مشخص نیست. گشت‌های پلیس به دنبال متهم بودند، اما او پیدا نشد. زیرا به گفته پلیس، مرد جوان متهم را به طور کامل نشناخته بود! اما پلیس پس از مداوای مرد جوان در بیمارستان او را به بازداشتگاه منتقل کرد! زیرا مشخص شد او اجازه اقامت ندارد، و حکم اخراج مرد جوان مجروح آمده است. به این ترتیب مقامات مهاجرت این پرونده را در دست گرفتند و او را برای اخراج از آلمان بازداشت کردند!