۴۵ ثانیه سکوت به نشانه ۴۵ موشکی که از روسیه به شهر خارکیف در اکراین پرتاب شده است. آنالنا بئربوک وزیر خارجه دولت فدرال آلمان روز گذشته سخنرانی اش را در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک این طور آغاز کرد.او همچنین خواستار تصویب قطعنامه صلح در اکراین شد. به گزارش تاگزشاو به نقل از بئربوک که گفته: امروزهر یک از ما اینجا شانس این را داریم که در جهت پلان و برنامه صلح سهم مان را اداء کنیم؛ و آن اینکه به متجاوز بگوئیم به جنگ خاتمه دهد. او ضمن دفاع از پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه افزود: " اگر روسیه دست از جنگ بردارد، این جنگ خاتمه پیدا می‌کند ولی اگر اکراین از جنگ دست بکشد، این پایان اکراین خواهد بود".

فوریه 24, 2023

یکسال پس از اشغال اکراین توسط روسیه

۴۵ ثانیه سکوت به نشانه ۴۵ موشکی که از روسیه به شهر خارکیف در اکراین پرتاب شده است. آنالنا بئربوک وزیر خارجه دولت فدرال آلمان روز گذشته سخنرانی اش را در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک این طور آغاز کرد.او همچنین خواستار تصویب قطعنامه صلح در اکراین شد. به گزارش تاگزشاو به نقل از بئربوک که گفته: امروزهر یک از ما اینجا شانس این را داریم که در جهت پلان و برنامه صلح سهم مان را اداء کنیم؛ و آن اینکه به متجاوز بگوئیم به جنگ خاتمه دهد. او ضمن دفاع از پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه افزود: ” اگر روسیه دست از جنگ بردارد، این جنگ خاتمه پیدا می‌کند ولی اگر اکراین از جنگ دست بکشد، این پایان اکراین خواهد بود”.