تافل در سراسر آلمان در حال حاضر بیش از ۲ ملیون نفر را تحت پوشش کمک هایش دارد؛ از همه زمان‌ها بیشتر! به قول Jochen Brühl مدیر مسئول تافل، استرس ناشی از کار زیاد برای کارمندان به بلندترین حدش رسیده است. او افزود: کارمندان هم از لحاظ روحی و هم جسمی تحت فشار زیادی قرار دارند. به گزارش تاگزشاو به نقل از گروه رسانه‌ای بایرن از گفته برول " این راه کار درستی نیست که همه به تافل هجوم بیاورند ". به گفته برول " سال گذشته ،در سراسر کشوربه طور متوسط در حدود ۵۰ درصد افراد بیشتری به تافل مراجعه کرده اند" . او تعداد زیاد مهاجرین از اکراین را یکی از دلایل افزایش مراجعه به این نهاد میداند. در همین حال دانشجوها،افراد بی‌کار و حتی تعداد زیاد کسانی که شغلی هم دارند از جمله مراجعین این نهاد‌اند.

مارس 3, 2023

گنجایش تافل درشُرف تکمیل شدن

تافل در سراسر آلمان در حال حاضر بیش از ۲ ملیون نفر را تحت پوشش کمک هایش دارد؛ از همه زمان‌ها بیشتر! به قول Jochen Brühl مدیر مسئول تافل، استرس ناشی از کار زیاد برای کارمندان به بلندترین حدش رسیده است. او افزود: کارمندان هم از لحاظ روحی و هم جسمی تحت فشار زیادی قرار دارند. به گزارش تاگزشاو به نقل از گروه رسانه‌ای بایرن از گفته برول ” این راه کار درستی نیست که همه به تافل هجوم بیاورند “. به گفته برول ” سال گذشته ،در سراسر کشوربه طور متوسط در حدود ۵۰ درصد افراد بیشتری به تافل مراجعه کرده اند” . او تعداد زیاد مهاجرین از اکراین را یکی از دلایل افزایش مراجعه به این نهاد میداند. در همین حال دانشجوها،افراد بی‌کار و حتی تعداد زیاد کسانی که شغلی هم دارند از جمله مراجعین این نهاد‌اند.