ساختمان بزرگی که مدتی قبل متعلق به فروشگاه لوازم الکترونیک بود اینک جایش را به مارکت‌ بزرگ زنجیره‌ای (لوازم خانه، پوشاک و تنقلات) Woolworth می‌دهد.به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، دیروز این مارکت بزرگ شعبه جدیدش را در کُنستابلارواخه فرانکفورت افتتاح کرد. این شعبه از فروشگاه وُلوُرت قرار است با مساحتی بطول ۲۴۰۰ متر مربع ساخته شود که یکی از بزرگترین شعبات این سوپرمارکت زنجیره‌ای، در فرانکفورت به حساب خواهد آمد. این درحالی است که ۵ شعبه دیگر این فروشگاه نیز در نقاط مختلف شهر موقعیت دارند. به نظر می‌رسد وُلوُرت بهتر عمل می‌کند. بر اساس برنامه این فروشگاه زنجیره‌ای قرار است تا چند سال آینده هزارمین شعبه وُلوُرت هم افتتاح شود. در شعبه کنستابلارواخه قرار است  ۱۲۰۰۰ نوع جنس عرضه شود.

مارس 17, 2023

گشایش سوپرمارکت وُلوُرت در کُنستابلارواخه

ساختمان بزرگی که مدتی قبل متعلق به فروشگاه لوازم الکترونیک بود اینک جایش را به مارکت‌ بزرگ زنجیره‌ای (لوازم خانه، پوشاک و تنقلات) Woolworth می‌دهد.به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، دیروز این مارکت بزرگ شعبه جدیدش را در کُنستابلارواخه فرانکفورت افتتاح کرد. این شعبه از فروشگاه وُلوُرت قرار است با مساحتی بطول ۲۴۰۰ متر مربع ساخته شود که یکی از بزرگترین شعبات این سوپرمارکت زنجیره‌ای، در فرانکفورت به حساب خواهد آمد. این درحالی است که ۵ شعبه دیگر این فروشگاه نیز در نقاط مختلف شهر موقعیت دارند. به نظر می‌رسد وُلوُرت بهتر عمل می‌کند. بر اساس برنامه این فروشگاه زنجیره‌ای قرار است تا چند سال آینده هزارمین شعبه وُلوُرت هم افتتاح شود. در شعبه کنستابلارواخه قرار است  ۱۲۰۰۰ نوع جنس عرضه شود.