ناحیه (لان دل/ Lahn-Dill) در نزدیکی منطقه ( Kalteiche) اقدام به احداث این اقامتگاه پناهندگان کرده است. بر اساس ادعای  مسئولین این ناحیه، حدودا ۲۵۰ پناهجو باید در سه ساختمان ( با سازه‌های سبُک) زندگی کنند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو این منطقه به دلیل وجود بزرگراه و دوری آن از Haiger نا مطلوب به شمار می‌آمد ولی نیاز برای احداث سرپناه بسیار زیاد بوده است.

دسامبر 15, 2023

«گشایش اقامتگاه جدید پناهندگان در «هایگر

ناحیه (لان دل/ Lahn-Dill) در نزدیکی منطقه ( Kalteiche) اقدام به احداث این اقامتگاه پناهندگان کرده است. بر اساس ادعای  مسئولین این ناحیه، حدودا ۲۵۰ پناهجو باید در سه ساختمان ( با سازه‌های سبُک) زندگی کنند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو این منطقه به دلیل وجود بزرگراه و دوری آن از Haiger نا مطلوب به شمار می‌آمد ولی نیاز برای احداث سرپناه بسیار زیاد بوده است.