مرکز مشاوره دیجیتالی در مورد اعتیاد، در ایالت هسن، که شش ماه از فعالیت‌اش می گذرد تجربه بسیار خوبی داشته است. بر اساس گفته «سوزانه اشمیت» رئیس ایالتی اداره موضوعات مربوط به اعتیاد؛ این مرکز مشاوره در سال جدید نیز گسترش خواهد یافت. این مرکز، زمینه مشاوره به‌صورت ناشناس، فردی و کاملا حرفه‌ای و در عین حال رایگان ودیجیتال، در موضوعات مربوط به اعتیاد ارائه می‌دهد . در حال حاضر ۱۵ مرکز مشاوره ترک اعتیاد در ایالت هسن، به پلتفورم خدمات مشاوره سراسری کشوروصل هستند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، به نقل از اشمیت، تا حال ۱۰۵ نفر از ایالت هسن از خدمات مشوره این مرکز استفاده کرده‌اند، که دو سوم آنها افراد تحت تاثیر و یک سوم افرادی که با متضررین در ارتباط بودند، هستند.افراد تحت تاثیر معمولا مردان بودند و الکل معمول‌ترین مشکل به حساب آمده است.

ژانویه 5, 2024

گسترش مرکزمشاوره دیجیتالی اعتیاد در هسن

مرکز مشاوره دیجیتالی در مورد اعتیاد، در ایالت هسن، که شش ماه از فعالیت‌اش می گذرد تجربه بسیار خوبی داشته است. بر اساس گفته «سوزانه اشمیت» رئیس ایالتی اداره موضوعات مربوط به اعتیاد؛ این مرکز مشاوره در سال جدید نیز گسترش خواهد یافت. این مرکز، زمینه مشاوره به‌صورت ناشناس، فردی و کاملا حرفه‌ای و در عین حال رایگان ودیجیتال، در موضوعات مربوط به اعتیاد ارائه می‌دهد . در حال حاضر ۱۵ مرکز مشاوره ترک اعتیاد در ایالت هسن، به پلتفورم خدمات مشاوره سراسری کشوروصل هستند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، به نقل از اشمیت، تا حال ۱۰۵ نفر از ایالت هسن از خدمات مشوره این مرکز استفاده کرده‌اند، که دو سوم آنها افراد تحت تاثیر و یک سوم افرادی که با متضررین در ارتباط بودند، هستند.افراد تحت تاثیر معمولا مردان بودند و الکل معمول‌ترین مشکل به حساب آمده است.