اتحادیه‌ها از بزرگترین افزایش دستمزد در تاریخ پس از جنگ صحبت می‌کنند و شهرداری‌ها نیز از گران‌ترین قرارداد جمعی شکایت دارند. نمایندگان شهرداری توافقنامه با اتحادیه‌های کارگری در بخش دولتی را به عنوان بار مالی سنگین بر بودجه خود می‌دانند. گرد‌ لاندسبرگ، مدیر‌کل اتحادیه شهرها و شهرداری‌های آلمان، از یک "مصالحه خوب" صحبت کرد و گفت:« با حدود ۱۷ میلیارد یورو، این گران‌ترین توافق دستمزد در تمام دوران است. اما این موضوع به مسئولین محلی که از وضعیت مالی دشواری رنج می‌برند، ضربه سختی خواهد زد.» این در صورتی است که نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال از توافق دستمزد خوب و منصفانه در شرایط سخت صحبت کرد. گفته می‌شود که از مارچ ۲۰۲۴ افزایش درآمد ماهانه حداقل ۳۴۰ یورو وجود خواهد داشت. تا آن زمان نیز معافیت مالیات (حق بیمه تورم) به کارگران "در قدم اول برای گذشتن از کوه" کمک خواهد کرد. 

آوریل 24, 2023

“گرانترین قرارداد جمعی با کارگران در تاریخ”

اتحادیه‌ها از بزرگترین افزایش دستمزد در تاریخ پس از جنگ صحبت می‌کنند و شهرداری‌ها نیز از گران‌ترین قرارداد جمعی شکایت دارند. نمایندگان شهرداری توافقنامه با اتحادیه‌های کارگری در بخش دولتی را به عنوان بار مالی سنگین بر بودجه خود می‌دانند. گرد‌ لاندسبرگ، مدیر‌کل اتحادیه شهرها و شهرداری‌های آلمان، از یک “مصالحه خوب” صحبت کرد و گفت:« با حدود ۱۷ میلیارد یورو، این گران‌ترین توافق دستمزد در تمام دوران است. اما این موضوع به مسئولین محلی که از وضعیت مالی دشواری رنج می‌برند، ضربه سختی خواهد زد.» این در صورتی است که نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال از توافق دستمزد خوب و منصفانه در شرایط سخت صحبت کرد. گفته می‌شود که از مارچ ۲۰۲۴ افزایش درآمد ماهانه حداقل ۳۴۰ یورو وجود خواهد داشت. تا آن زمان نیز معافیت مالیات (حق بیمه تورم) به کارگران “در قدم اول برای گذشتن از کوه” کمک خواهد کرد.