ریختن یا گذاشتن غیر قانونی زباله‌ها کنار خیابان مشکلی جدی به شهرها به حساب می‌آید. کارکنان شهرداری باید در آشغال‌ها دنبال سرنخ بگردند و شکایتی علیه عامل این عمل ثبت کنند.سال گذشته کارکنان شرکت نظافات (FES) در فرانکفورت ۶۳۰۰ بار بخاطر رها کردن آشغال‌ها در محیط زیست به محل آمده‌اند. گفته می‌شود، زباله‌ها معمولا مربوط بازمانده‌های کوچ کشی یا تخلیه اجباری منازل و یا زباله‌های ساختمانی بعد از نوسازی است. به گزارش هسن شاو،در فولدا سه گروه «محافظین محیط زیست» هستند که از دوسال به این سو با مشکل زباله‌های رها شده در محیط زیست دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین در کسل تیم پاکسازی شش روز هفته روی خیابان‌ها هستند؛ آنها سال گذشته مجموعا ۹۳۰ تُن زباله رها شده در محیط پیدا کردند. این روند رو به افزایش است.

آوریل 3, 2023

گذاشتن غیر قانونی زباله چالشی به شهرها

ریختن یا گذاشتن غیر قانونی زباله‌ها کنار خیابان مشکلی جدی به شهرها به حساب می‌آید. کارکنان شهرداری باید در آشغال‌ها دنبال سرنخ بگردند و شکایتی علیه عامل این عمل ثبت کنند.سال گذشته کارکنان شرکت نظافات (FES) در فرانکفورت ۶۳۰۰ بار بخاطر رها کردن آشغال‌ها در محیط زیست به محل آمده‌اند. گفته می‌شود، زباله‌ها معمولا مربوط بازمانده‌های کوچ کشی یا تخلیه اجباری منازل و یا زباله‌های ساختمانی بعد از نوسازی است. به گزارش هسن شاو،در فولدا سه گروه «محافظین محیط زیست» هستند که از دوسال به این سو با مشکل زباله‌های رها شده در محیط زیست دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین در کسل تیم پاکسازی شش روز هفته روی خیابان‌ها هستند؛ آنها سال گذشته مجموعا ۹۳۰ تُن زباله رها شده در محیط پیدا کردند. این روند رو به افزایش است.