نیم میلیون نفر در دوره‌های ادغام BAMF در سال ۲۰۲۲ شرکت کردند - بیش از هر زمان دیگری و دو برابر بیشتر از سال قبل. هانس اکهارد سامر، رئیس اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، به خبرگزاری dpa، گفته که بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر در چنین دوره هایی شرکت کردند. این رقم به معنای دو برابر شدن نسبت به سال ۲۰۲۱ است. سامر افزود که دلیل اصلی پناهندگان اوکراینی است: از حدود یک میلیون اوکراینی که وارد شدند، ۲۰۰۰۰۰ نفر در دوره‌های ادغام شرکت کردند. از آنجایی که در سال گذشته افزایش زیادی در دوره‌های ادغام وجود داشت، سامر پیش بینی می‌کند که از تابستان آینده افرادی زیادی برای بازار کار آلمان در دسترس خواهند بود. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان سالانه حدود یک میلیارد یورو برای حمایت از برنامه‌های فراگیری زبان در اختیار دارد.
فوریه 16, 2023

کورس‌های ادغام محبوب تر از همیشه است

نیم میلیون نفر در دوره‌های ادغام BAMF در سال ۲۰۲۲ شرکت کردند – بیش از هر زمان دیگری و دو برابر بیشتر از سال قبل. هانس اکهارد سامر، رئیس اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، به خبرگزاری dpa، گفته که بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر در چنین دوره هایی شرکت کردند. این رقم به معنای دو برابر شدن نسبت به سال ۲۰۲۱ است. سامر افزود که دلیل اصلی پناهندگان اوکراینی است: از حدود یک میلیون اوکراینی که وارد شدند، ۲۰۰۰۰۰ نفر در دوره‌های ادغام شرکت کردند. از آنجایی که در سال گذشته افزایش زیادی در دوره‌های ادغام وجود داشت، سامر پیش بینی می‌کند که از تابستان آینده افرادی زیادی برای بازار کار آلمان در دسترس خواهند بود. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان سالانه حدود یک میلیارد یورو برای حمایت از برنامه‌های فراگیری زبان در اختیار دارد.