بسیاری از راننده‌ها فلش زدن ناگهانی دوربین در برخی از خیابان‌ها را خوب می شناسند،و برخی قیمت زیادی هم برای این عکسها پرداخته اند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس از امروز دوشنبه تا روز جمعه، پولیس در نقاط مختلف شهر با استفاده از دوربین‌های سرعت گیر راننده‌ها را کنترل خواهد کرد. کنترل سرعت چیز معمولی است ولی خوشبختانه به کمک « حس گرهای صدا» قرار است ماشین‌هایی که صدای زیادی هم تولید می‌کنند کنترل شوند. پولیس قبلا نقاطی که ماشین‌ها از لحاظ سرعت کنترل می‌شوند را اعلام کرده است.

ژانویه 9, 2023

کنترل سرعت ماشین‌ها در فرانکفورت

بسیاری از راننده‌ها فلش زدن ناگهانی دوربین در برخی از خیابان‌ها را خوب می شناسند،و برخی قیمت زیادی هم برای این عکسها پرداخته اند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس از امروز دوشنبه تا روز جمعه، پولیس در نقاط مختلف شهر با استفاده از دوربین‌های سرعت گیر راننده‌ها را کنترل خواهد کرد. کنترل سرعت چیز معمولی است ولی خوشبختانه به کمک « حس گرهای صدا» قرار است ماشین‌هایی که صدای زیادی هم تولید می‌کنند کنترل شوند. پولیس قبلا نقاطی که ماشین‌ها از لحاظ سرعت کنترل می‌شوند را اعلام کرده است.