به منظور افزایش تعداد اخراج پناهجویان رد شده، کشورهای اتحادیه اروپا باید تصمیمات مربوطه را بر اساس خواست کمیسیون اروپا به رسمیت بشناسند. ایلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در استراسبورگ گفت :«امروز، افرادی که پاسخ منفی پناهندگی در یکی از کشورهای عضو گرفته اند، می‌توانند به سادگی به کشور دیگری از اتحادیه اروپا بروند و این روند را دوباره در آنجا آغاز کنند. بدیهی است که این یک سوء استفاده واقعی از سیستم است. بنابراین ما می‌خواهیم این روزنه ها را ببندیم.» در عمل، این بدان معنی است که یک روند پناهندگی که قبلاً به طور مثال در یونان، ایتالیا یا مجارستان در باره آن منفی تصمیم گیری شده است، باید بدون بررسی حق پناهندگی احتمالی در آلمان نیز اعمال شود.
مارس 16, 2023

کمیسیون اتحادیه اروپا: کشورهای عضو تصمیمات منفی پناهندگی را به رسمیت بشناسند

به منظور افزایش تعداد اخراج پناهجویان رد شده، کشورهای اتحادیه اروپا باید تصمیمات مربوطه را بر اساس خواست کمیسیون اروپا به رسمیت بشناسند. ایلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در استراسبورگ گفت :«امروز، افرادی که پاسخ منفی پناهندگی در یکی از کشورهای عضو گرفته اند، می‌توانند به سادگی به کشور دیگری از اتحادیه اروپا بروند و این روند را دوباره در آنجا آغاز کنند. بدیهی است که این یک سوء استفاده واقعی از سیستم است. بنابراین ما می‌خواهیم این روزنه ها را ببندیم.» در عمل، این بدان معنی است که یک روند پناهندگی که قبلاً به طور مثال در یونان، ایتالیا یا مجارستان در باره آن منفی تصمیم گیری شده است، باید بدون بررسی حق پناهندگی احتمالی در آلمان نیز اعمال شود.