آلابعلی رادوان، کمیسر ادغام و ضد نژادپرستی، دیروز چهارشنبه اولین گزارش خود را که در آن بر نژادپرستی تمرکز داشت، ارائه کرد. در این گزارش به حملات خشونت آمیز و آسیب‌های مداوم نژادپرستی در زندگی روزمره اشاره شده‌است. براساس این گزارش، زنانی که روسری به سر دارند چهار تا هشت برابر بیشتر از دیگران برای بدست آوردن یک جایگاه شغلی درخواست می‌دهند. افراد با پوست تیره خیلی بیشتر از سفیدپوستان توسط پلیس بازرسی می‌شوند و از هر پنج نفر یک نفر این نوع تبعیض را تجربه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که نژادپرستی در آلمان همه جا وجود دارد و تقریباً همه مردم (۹۰ درصد) از مشکل نژادپرستی آگاه هستند.

ژانویه 12, 2023

کمیسر ادغام دولت فدرال: نژادپرستی در همه جا در زندگی روزمره ما وجود دارد

آلابعلی رادوان، کمیسر ادغام و ضد نژادپرستی، دیروز چهارشنبه اولین گزارش خود را که در آن بر نژادپرستی تمرکز داشت، ارائه کرد. در این گزارش به حملات خشونت آمیز و آسیب‌های مداوم نژادپرستی در زندگی روزمره اشاره شده‌است. براساس این گزارش، زنانی که روسری به سر دارند چهار تا هشت برابر بیشتر از دیگران برای بدست آوردن یک جایگاه شغلی درخواست می‌دهند. افراد با پوست تیره خیلی بیشتر از سفیدپوستان توسط پلیس بازرسی می‌شوند و از هر پنج نفر یک نفر این نوع تبعیض را تجربه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که نژادپرستی در آلمان همه جا وجود دارد و تقریباً همه مردم (۹۰ درصد) از مشکل نژادپرستی آگاه هستند.