با توجه به بحران شدید مسکن، اتحادیه‌ی متشکل از انجمن‌های مستاجران، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های ساختمانی روز پنج‌شنبه خواستار اختصاص صندوق ویژه ۵۰ میلیارد یورویی برای ساخت مسکن اجتماعی ارزان قیمت شدند. لوکاس زیبنکوتن رئیس انجمن مستاجران آلمان در این باره گفت: «زنگ خطر کمبود مسکن از مدت‌ها به این سو به بلندای اکنون به صدا درآمده است.» این در حالیست که موسسات تحقیقاتی کمبود ۷۰۰ هزار  آپارتمان را در سراسر کشور شناسایی کرده‌اند. یکی از دلایل اصلی این کمبودها هجوم شدید پناهندگان گفته شده‌است. موسسه فدرال تحقیقات جمعیت تخمین می‌زند که ۶۰ درصد اوکراینی‌ها در حال حاضر آپارتمان خود را پیدا کرده‌اند. اما برخی مانند هزاران مهاجر از کشورهای دیگر هنوز هم در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند. اگرچه دولت فدرال در نظر دارد سالانه تا ۱۰۰ هزار آپارتمان ارزان قیمت داشته باشد اما در سال ۲۰۲۲، تنها حدود ۲۰ هزار واحد مسکن اجتماعی جدید در آلمان ساخته شده‌است.

ژانویه 13, 2023

کمبود ۷۰۰ هزار آپارتمان مسکونی در سراسر کشور

با توجه به بحران شدید مسکن، اتحادیه‌ی متشکل از انجمن‌های مستاجران، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های ساختمانی روز پنج‌شنبه خواستار اختصاص صندوق ویژه ۵۰ میلیارد یورویی برای ساخت مسکن اجتماعی ارزان قیمت شدند. لوکاس زیبنکوتن رئیس انجمن مستاجران آلمان در این باره گفت: «زنگ خطر کمبود مسکن از مدت‌ها به این سو به بلندای اکنون به صدا درآمده است.» این در حالیست که موسسات تحقیقاتی کمبود ۷۰۰ هزار  آپارتمان را در سراسر کشور شناسایی کرده‌اند. یکی از دلایل اصلی این کمبودها هجوم شدید پناهندگان گفته شده‌است. موسسه فدرال تحقیقات جمعیت تخمین می‌زند که ۶۰ درصد اوکراینی‌ها در حال حاضر آپارتمان خود را پیدا کرده‌اند. اما برخی مانند هزاران مهاجر از کشورهای دیگر هنوز هم در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند. اگرچه دولت فدرال در نظر دارد سالانه تا ۱۰۰ هزار آپارتمان ارزان قیمت داشته باشد اما در سال ۲۰۲۲، تنها حدود ۲۰ هزار واحد مسکن اجتماعی جدید در آلمان ساخته شده‌است.