کارشناسان می گویند که بدون مهاجرت کارگران ماهر از کشورهای دیگر این مشکل رفع نخواهد شد. دولت ساکسون نیز در این مورد متقاعد شده است. زاکسن می خواهد  کارگران ماهر را از هند، ویتنام، مصر، برزیل و قرقیزستان استخدام کند. در حال حاضر یک پروژه همکاری بین اتاق صنعت و بازرگانی مصر و لایپزیک  وجود دارد. در مورد ویتنام، ارتباطات تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دوران جمهوری دموکراتیک آلمان، بسیاری از ویتنامی ها برای آموزش و کار به شهرهای ساکسون آمدند. از آن زمان جامعه ویتنامی نسبتاً بزرگی در اینجا وجود داشته است. برزیل، نیز از نظر کارکنان حوزه‌های بهداشت و مراقبت مورد توجه قرار گرفته است و هند نیز با داشتن متخصصان فناوری اطلاعات می‌تواند نیاز این ایالت را رفع نماید.
آوریل 17, 2023

 کمبود کارگران ماهر در حال حاضر در زاکسن قابل توجه است

 کارشناسان می گویند که بدون مهاجرت کارگران ماهر از کشورهای دیگر این مشکل رفع نخواهد شد. دولت ساکسون نیز در این مورد متقاعد شده است. زاکسن می خواهد  کارگران ماهر را از هند، ویتنام، مصر، برزیل و قرقیزستان استخدام کند. در حال حاضر یک پروژه همکاری بین اتاق صنعت و بازرگانی مصر و لایپزیک  وجود دارد. در مورد ویتنام، ارتباطات تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دوران جمهوری دموکراتیک آلمان، بسیاری از ویتنامی ها برای آموزش و کار به شهرهای ساکسون آمدند. از آن زمان جامعه ویتنامی نسبتاً بزرگی در اینجا وجود داشته است. برزیل، نیز از نظر کارکنان حوزه‌های بهداشت و مراقبت مورد توجه قرار گرفته است و هند نیز با داشتن متخصصان فناوری اطلاعات می‌تواند نیاز این ایالت را رفع نماید.