بر اساس تحقیقی که انستیتوت اقتصاد،کار و فرهنگ ( IWAK) دردانشگاه گوته انجام داده، پیش‌بینی می‌شود هسن تا سال ۲۰۲۸ دچار کمبود بیش از ۱۷۸۰۰۰ کارمند ماهر باشد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، درمشاغل مربوط موضوعات اجتماعی ( سوسیال)، پرستاری،مشاغل مربوط حرفه و فن و همچنین در بخش آموزش و نگهداری از کودک این کمبود بیشتر احساس می‌شود. گفته می‌شود مناطق روستایی بیشتر از شهرها تحت تاثیر قرار گرفته اند. «ادوین گیزه» مسئول بخش حرفه و فن منطقه Vogelsberg  ضمن این که مهاجرین را شانس می‌پندارد  می‌افزاید : " ما نباید مانع آموزش تعداد زیاد مهاجرین شویم، اگر آنها دانش مشخصی را از سر گذشتانده باشند" . این در حالیست که رئیس IWAK، کریستا لارسن به این باور است که مهاجرین شهرها را به روستاها ترجیح میدهند.

فوریه 24, 2023

کمبود کارمندان ماهربرخی مشاغل در هسن

بر اساس تحقیقی که انستیتوت اقتصاد،کار و فرهنگ ( IWAK) دردانشگاه گوته انجام داده، پیش‌بینی می‌شود هسن تا سال ۲۰۲۸ دچار کمبود بیش از ۱۷۸۰۰۰ کارمند ماهر باشد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، درمشاغل مربوط موضوعات اجتماعی ( سوسیال)، پرستاری،مشاغل مربوط حرفه و فن و همچنین در بخش آموزش و نگهداری از کودک این کمبود بیشتر احساس می‌شود. گفته می‌شود مناطق روستایی بیشتر از شهرها تحت تاثیر قرار گرفته اند. «ادوین گیزه» مسئول بخش حرفه و فن منطقه Vogelsberg  ضمن این که مهاجرین را شانس می‌پندارد  می‌افزاید : ” ما نباید مانع آموزش تعداد زیاد مهاجرین شویم، اگر آنها دانش مشخصی را از سر گذشتانده باشند” . این در حالیست که رئیس IWAK، کریستا لارسن به این باور است که مهاجرین شهرها را به روستاها ترجیح میدهند.