شهرداری‌های هِسِن، همیشه دچار کمبود جای بود و باش و سرپرست برای کودکان و نوجوانان در شرایط بحرانی هستند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،اینک جوامع مرتبط به این موضوع، زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند. اداره رفاه اجتماعی قادر نیست سرپرست‌هایی برای کودکانی که از خانواده‌هایشان جدا می‌شوند پیدا کند. مجمع دانش و علوم (GEW) از اعلام هشدار کارمندان در این زمینه خبر می‌دهد. بر اساس گزارش اداره آمار ایالتی، اداره‌های رفاه اجتماعی در سراسر کشور،طرح بررسی بحران ( کودکان و نوجوانان) را ازسال ۲۰۲۲ به این سو، در زمینه ۱۶۶۰۰ مورد آغاز کرده‌اند، که این ۷ درصدبیشتر از سال قبل است. مقامات در ۵۶۰۰ مورد، خطر حاد و یا نهفته را در زمینه بهزیستی کودکان شناسائی کردند که این در نوع خودش افزایشی چشم گیر است.

دسامبر 11, 2023

کمبود سرپرست برای بود و باش کودکان سپرده شده به اداره رفاه اجتماعی

شهرداری‌های هِسِن، همیشه دچار کمبود جای بود و باش و سرپرست برای کودکان و نوجوانان در شرایط بحرانی هستند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،اینک جوامع مرتبط به این موضوع، زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند. اداره رفاه اجتماعی قادر نیست سرپرست‌هایی برای کودکانی که از خانواده‌هایشان جدا می‌شوند پیدا کند. مجمع دانش و علوم (GEW) از اعلام هشدار کارمندان در این زمینه خبر می‌دهد. بر اساس گزارش اداره آمار ایالتی، اداره‌های رفاه اجتماعی در سراسر کشور،طرح بررسی بحران ( کودکان و نوجوانان) را ازسال ۲۰۲۲ به این سو، در زمینه ۱۶۶۰۰ مورد آغاز کرده‌اند، که این ۷ درصدبیشتر از سال قبل است. مقامات در ۵۶۰۰ مورد، خطر حاد و یا نهفته را در زمینه بهزیستی کودکان شناسائی کردند که این در نوع خودش افزایشی چشم گیر است.