ژانویه 6, 2023

“کمبود بحرانی” ذخایر خون” در غرب آلمان

صلیب سرخ آلمان نسبت به کمبود شدید ذخایر خون در غرب کشور هشدار داده است. در خبری که هِسن شو به نشر‌سپرده، این سرویس اهدای خون گفته است، که در ایالت های هسن، نوردراین-وستفالن و راینلاند-فالتز تنها به همان میزانی که بیمارستان ها ظرف یک روز مصرف می کنند، خون موجود میباشد. گفته میشود، به دلیل موج بیماری، در حال حاضر اهداکنندگان کمتری هستند.