حامیان پناهگاه های زنان خواستار فضای بیشتر و بودجه یکسان بدون تقسیم هزینه برای زنان هستند و از کمبود نیرو گلایه دارند. به گزارش هسن شاو، یک سخنگوی گروه فعال دولتی برای پناهگاه های مستقل زنان در ایالت هسن (LAG) گفت: "با وجود کمبود جای ، فضای خالی به طور کامل مورد بهره برداری قرار می گیرد، زیرا، زنان گزینه های دیگری ندارند. همچنین، وقتی زنان تحت تأثیر خشونت خانگی قرار می‌گیرند، ضرورت به ماندن طولانی‌تر در خانه امن دارندلوزماً، به بودجه و فضای بیشتر نیاز است. گفته می‌شود، در حال حاضر۹۰ درصد از پناه‌گاه های زنان درهسن کاملاً مشغول اند.

مارس 30, 2023

کمبود اسکان در پناهگاه های زنان در هسن

حامیان پناهگاه های زنان خواستار فضای بیشتر و بودجه یکسان بدون تقسیم هزینه برای زنان هستند و از کمبود نیرو گلایه دارند. به گزارش هسن شاو، یک سخنگوی گروه فعال دولتی برای پناهگاه های مستقل زنان در ایالت هسن (LAG) گفت: “با وجود کمبود جای ، فضای خالی به طور کامل مورد بهره برداری قرار می گیرد، زیرا، زنان گزینه های دیگری ندارند. همچنین، وقتی زنان تحت تأثیر خشونت خانگی قرار می‌گیرند، ضرورت به ماندن طولانی‌تر در خانه امن دارندلوزماً، به بودجه و فضای بیشتر نیاز است. گفته می‌شود، در حال حاضر۹۰ درصد از پناه‌گاه های زنان درهسن کاملاً مشغول اند.