یک زن سالمند از بورگ (Spree-Neisse) در جنوب براندنبورگ بیش از ۱۰ هزار یورو را از دست داد. پلیس منطقه روز دوشنبه گزارش داد که عاملان ناشناس با ترفند "پلیس جعلی" از طریق تلفن این سرقت را انجام دادند. گفته می‌شود که این زن به این باور رسیده بود که دخترش باعث مرگ کسی در یک حادثه ترافیکی شدید شده و برای آزادی نیاز به وثیقه دارد. این زن که فریب کلاهبرداران را خورده بود، کمی بعد پول را به فردی ناشناس تسلیم کرد. قبلا نیز چنین مواردی توسط پلیس گزارش شده بود. اداره پلیس جنوب بار دیگر خاطر نشان کرد که دادستان‌های عمومی، دادگاه‌ها یا پلیس هرگز با شما برای پذیرش وجه نقد یا جواهرات تماس تلفنی یا حتی حضوری برقرار نمی‌کند. پلیس می‌گوید:« قبل از همه چیز مبادله نامه است و شما همیشه این فرصت را دارید که راست بودن نماینده دولتی را از طریق دفتر رسمی مشخص کنید.»

آوریل 25, 2023

کلاهبرداری بیش از ۱۰ هزار یورو از زن سالمند

یک زن سالمند از بورگ (Spree-Neisse) در جنوب براندنبورگ بیش از ۱۰ هزار یورو را از دست داد. پلیس منطقه روز دوشنبه گزارش داد که عاملان ناشناس با ترفند “پلیس جعلی” از طریق تلفن این سرقت را انجام دادند. گفته می‌شود که این زن به این باور رسیده بود که دخترش باعث مرگ کسی در یک حادثه ترافیکی شدید شده و برای آزادی نیاز به وثیقه دارد. این زن که فریب کلاهبرداران را خورده بود، کمی بعد پول را به فردی ناشناس تسلیم کرد. قبلا نیز چنین مواردی توسط پلیس گزارش شده بود. اداره پلیس جنوب بار دیگر خاطر نشان کرد که دادستان‌های عمومی، دادگاه‌ها یا پلیس هرگز با شما برای پذیرش وجه نقد یا جواهرات تماس تلفنی یا حتی حضوری برقرار نمی‌کند. پلیس می‌گوید:« قبل از همه چیز مبادله نامه است و شما همیشه این فرصت را دارید که راست بودن نماینده دولتی را از طریق دفتر رسمی مشخص کنید.»