به دنبال کشف یک پاکت حاوی یک ماده سفید ناشناخته، عملیات ویژه پلیس و نیروهای امدادی در دادگاه دارمشتات انجام شد. به گزارش فرانکفورترنای‌پرس، روز دوشنبه صبح‌هنگام، یک قاضی نامه‌ای را در یکی از شعبات دادگاه عالی فرانکفورت در ناحیه تحتانی تعمیر دادگاه دارمشتات باز کرد و به مشکلات تنفسی دچار شد. خوشبختانه، قاضی به مراقبت پزشکی بیشتری نیاز نداشت. براساس اعلامیه پلیس، ارزیابی اولیه توسط یک متخصص نشان داد که این ماده برای سلامتی بی ضرر است. درضمن، اتاق مذکور فوراً پاکسازی شده: «هویت دقیق این ماده هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.»

ژانویه 23, 2024

کشف یک پاکت حاوی ماده سفید در دادگاه‌ دارمشتات

به دنبال کشف یک پاکت حاوی یک ماده سفید ناشناخته، عملیات ویژه پلیس و نیروهای امدادی در دادگاه دارمشتات انجام شد. به گزارش فرانکفورترنای‌پرس، روز دوشنبه صبح‌هنگام، یک قاضی نامه‌ای را در یکی از شعبات دادگاه عالی فرانکفورت در ناحیه تحتانی تعمیر دادگاه دارمشتات باز کرد و به مشکلات تنفسی دچار شد. خوشبختانه، قاضی به مراقبت پزشکی بیشتری نیاز نداشت. براساس اعلامیه پلیس، ارزیابی اولیه توسط یک متخصص نشان داد که این ماده برای سلامتی بی ضرر است. درضمن، اتاق مذکور فوراً پاکسازی شده: «هویت دقیق این ماده هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.»