بیماران سرطانی کمتری در سال ۲۰۲۱ در بیمارستان‌های آلمان بستری شدند. این بدان معنا نیست که افراد کمتری به این بیماری مبتلا شدند بلکه به دلیل همه‌گیری کرونا، تنها بیماران کمتری در بیمارستان‌ها تحت درمان قرار گرفتند. به گفته تاگزشاو، در این سال ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار بیمار سرطانی ثبت شده که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۱/۲ درصد کاهش یافته است. این رقم کمترین آمار را در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد. در دو سال همه‌گیری کرونا، بیماران دیگری که نیاز ضروری به بستری شدن نداشتند از بیمارستان‌ها مرخص شدند.

فوریه 3, 2023

کاهش درمان بیماران سرطانی در بیمارستان‌ها در سال ۲۰۲۱

بیماران سرطانی کمتری در سال ۲۰۲۱ در بیمارستان‌های آلمان بستری شدند. این بدان معنا نیست که افراد کمتری به این بیماری مبتلا شدند بلکه به دلیل همه‌گیری کرونا، تنها بیماران کمتری در بیمارستان‌ها تحت درمان قرار گرفتند. به گفته تاگزشاو، در این سال ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار بیمار سرطانی ثبت شده که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۱/۲ درصد کاهش یافته است. این رقم کمترین آمار را در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد. در دو سال همه‌گیری کرونا، بیماران دیگری که نیاز ضروری به بستری شدن نداشتند از بیمارستان‌ها مرخص شدند.