در مطالعه اخیر رتبه‌بندی گوکل از ۴۰ شهر پر جمعیت آلمان،توسط انجمن حمایت از مصرف کنندگان برلین/ برندنبورگ (VSBB) شهر شمالی ایالت هسن با داشتن تنها یک نهاد جوابگو(Bürgerbüro) به نیازمندی‌های اداری شهروندان، با ۴.۱ ستاره از ۵ ستاره در جایگاه نخست قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،این رتبه بندی بر اساس جوابگویی و خدمات اداری نهادهای مربوط در موضوعاتی چون: ثبت و راجستر محل زندگی یا صدور گذرنامه و کارت هویت ارزیابی شده بود. فرانکفورت با ۳.۸۹ ستاره از ۵ ستاره در جایگاه دهم و ویسبادن با ۳.۳۲ ستاره در جایگاه بیست وهشتم قرار گرفتند. جایگاه آخر امسال هم به شهر مونشن گلادباخ در ایالت نوردراین ویستفالن با ۲.۳۹ ستاره رسید.

آوریل 26, 2023

کاسل در جایگاه نخست ارائه خدمات اداری به شهروندان

در مطالعه اخیر رتبه‌بندی گوکل از ۴۰ شهر پر جمعیت آلمان،توسط انجمن حمایت از مصرف کنندگان برلین/ برندنبورگ (VSBB) شهر شمالی ایالت هسن با داشتن تنها یک نهاد جوابگو(Bürgerbüro) به نیازمندی‌های اداری شهروندان، با ۴.۱ ستاره از ۵ ستاره در جایگاه نخست قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،این رتبه بندی بر اساس جوابگویی و خدمات اداری نهادهای مربوط در موضوعاتی چون: ثبت و راجستر محل زندگی یا صدور گذرنامه و کارت هویت ارزیابی شده بود. فرانکفورت با ۳.۸۹ ستاره از ۵ ستاره در جایگاه دهم و ویسبادن با ۳.۳۲ ستاره در جایگاه بیست وهشتم قرار گرفتند. جایگاه آخر امسال هم به شهر مونشن گلادباخ در ایالت نوردراین ویستفالن با ۲.۳۹ ستاره رسید.