تقریبا نیمی از راه کا‌رهای تخصصی برای پیشرفت و اصلاح فرهنگ مدیریتی پولیس که توسط متخصصین کمیسیونی مستقل ارائه شده بود اجراء شده است و این روند تا اجرائی شدن تمام موارد در جریان است. « ما درمسیر بسیار درستی هستیم» این مطلب را وزیر داخله ایالتی پیتر بویت (CDU) به خبرگزاری آلمان در ویسبادن اعلام کرده است. او افزود: « در سالهای اخیر پولیس هسن روی خطاها و بهبود روند مدیریتی شان با دیدی منتقدانه بیشتر از هر زمان دیگری تمرکز کرده است» دلیل اصلی استفاده از نظرات تخصصی این کمیسیون مستقل بر میگردد به پرس و جوهای غیر مجاز از اطلاعات پولیس در پیوند به نامه های تهدید آمیز راست های افراطی ( NSU2.0) و همچنین چت های خصوصی که افسران پولیس با محتوای راست گرایانه و غیر انسانی با هم رد و بدل کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس از گفته وزیر داخله ایالتی برای مقابله با گرایش های راست افراطی و عملکرده های سوء ناشی از آن، حدودا ۱۷۰۰۰ افسر پولیس در کل کشور دوره های آموزشی و آگاهی دهی دیده اند.

ژانویه 20, 2023

کار روی اشتباهات و ایجاد فرهنگ مدیریتی پولیس

تقریبا نیمی از راه کا‌رهای تخصصی برای پیشرفت و اصلاح فرهنگ مدیریتی پولیس که توسط متخصصین کمیسیونی مستقل ارائه شده بود اجراء شده است و این روند تا اجرائی شدن تمام موارد در جریان است. « ما درمسیر بسیار درستی هستیم» این مطلب را وزیر داخله ایالتی پیتر بویت (CDU) به خبرگزاری آلمان در ویسبادن اعلام کرده است. او افزود: « در سالهای اخیر پولیس هسن روی خطاها و بهبود روند مدیریتی شان با دیدی منتقدانه بیشتر از هر زمان دیگری تمرکز کرده است» دلیل اصلی استفاده از نظرات تخصصی این کمیسیون مستقل بر میگردد به پرس و جوهای غیر مجاز از اطلاعات پولیس در پیوند به نامه های تهدید آمیز راست های افراطی ( NSU2.0) و همچنین چت های خصوصی که افسران پولیس با محتوای راست گرایانه و غیر انسانی با هم رد و بدل کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس از گفته وزیر داخله ایالتی برای مقابله با گرایش های راست افراطی و عملکرده های سوء ناشی از آن، حدودا ۱۷۰۰۰ افسر پولیس در کل کشور دوره های آموزشی و آگاهی دهی دیده اند.