یکی از کارمندان شرکت مسکن (ABG ) به ظن فساد تحت بازجویی قرار دارد. طبق گزارش هسن شاو، جستجوها قبلاً در اکتبر ۲۰۲۱ انجام شده بود. علاوه بر کارمند شرکت ABG، دو مظنون دیگر نیز در این پرونده فساد مالی حضور دارند. بازپرسان جنایی میزان خسارت احتمالی این موضوع را زیر بررسی دارند و همچنین اینکه آیا این پرونده شامل تخصیص آپارتمان با گرفتن رشوه است  یا خیر. فرانکفورت در حدود ۵۷۰ شرکت سهام دارد. این شامل ABG فرانکفورت با حدود ۵۰۰۰۰ آپارتمان، پارکینگ طبقاتی و شرکت Saalbau است.

مسکن به‌صرفه‌تر در هِسن

افزایش درخواست کمک‌هزینه مسکن

مارس 2, 2023

کارمندان شرکت مسکن ABG مظنون به فساد

یکی از کارمندان شرکت مسکن (ABG ) به ظن فساد تحت بازجویی قرار دارد. طبق گزارش هسن شاو، جستجوها قبلاً در اکتبر ۲۰۲۱ انجام شده بود. علاوه بر کارمند شرکت ABG، دو مظنون دیگر نیز در این پرونده فساد مالی حضور دارند. بازپرسان جنایی میزان خسارت احتمالی این موضوع را زیر بررسی دارند و همچنین اینکه آیا این پرونده شامل تخصیص آپارتمان با گرفتن رشوه است  یا خیر. فرانکفورت در حدود ۵۷۰ شرکت سهام دارد. این شامل ABG فرانکفورت با حدود ۵۰۰۰۰ آپارتمان، پارکینگ طبقاتی و شرکت Saalbau است.

مسکن به‌صرفه‌تر در هِسن

افزایش درخواست کمک‌هزینه مسکن