در بسیاری از رسانه‌های صربستان تبلیغات زیادی علیه اتحادیه اروپا و در پشتیبانی از دولت روسیه پخش می‌شود. ارزیابی‌ سازمان غیردولتی CRTA نشان می‌دهد که بیشتر درآمد این رسانه‌ها از شرکت‌های غربی تامین می‌شود. به گزارش تاگزشاو، ۶۳ درصد از هزینه تبلیغات این رسانه‌ها توسط شرکت‌هایی از اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سوئیس تامین می‌شود. دراین‌میان، ۱۰ درصد از هزینه‌ها نیز از برخی شرکت‌های آلمانی به صربستان می‌رود. رازا ندلیکوف، رییس سازمان CRTA، می‌گوید: «بدون پول شرکت‌های غربی، ماشین تبلیغاتی صربستان قادر به کار کردن نخواهد بود.»

مارس 15, 2023

چگونه شرکت‌های آلمانی برای اخبار جعلی هزینه می‌کنند؟

در بسیاری از رسانه‌های صربستان تبلیغات زیادی علیه اتحادیه اروپا و در پشتیبانی از دولت روسیه پخش می‌شود. ارزیابی‌ سازمان غیردولتی CRTA نشان می‌دهد که بیشتر درآمد این رسانه‌ها از شرکت‌های غربی تامین می‌شود. به گزارش تاگزشاو، ۶۳ درصد از هزینه تبلیغات این رسانه‌ها توسط شرکت‌هایی از اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سوئیس تامین می‌شود. دراین‌میان، ۱۰ درصد از هزینه‌ها نیز از برخی شرکت‌های آلمانی به صربستان می‌رود. رازا ندلیکوف، رییس سازمان CRTA، می‌گوید: «بدون پول شرکت‌های غربی، ماشین تبلیغاتی صربستان قادر به کار کردن نخواهد بود.»