چتین گولتکین، برادر یکی از قربانیان حمله نژادپرستانه در هانائو، در کتاب "متولد، بزرگ شده و کشته شده در آلمان" داستان برادر کشته‌شده‌اش گوخان گولتکین را بازگو می‌کند. او با روایت صادقانه تجربیات شب حمله را به هدف افشای حقایق و مبارزه با نژادپرستی در این کتاب جابجا کرده‌ و امیدوار است که این کتاب به عنوان یک درمان مؤثر عمل کند. گولتکین تأکید دارد: "ما ممکن است نتوانیم نژادپرستی را کاملاً از بین ببریم، اما می‌توانیم کمک کنیم که به حداقل برسد." در فوریه ۲۰۲۰، یک مرد در هانائو به ۹ نفر تیراندازی کرد. سپس مادر و خودش را کشت.

ژانویه 11, 2024

چرا چتین گولتکین کتابی درباره برادر مقتول خود نوشت؟

چتین گولتکین، برادر یکی از قربانیان حمله نژادپرستانه در هانائو، در کتاب “متولد، بزرگ شده و کشته شده در آلمان” داستان برادر کشته‌شده‌اش گوخان گولتکین را بازگو می‌کند. او با روایت صادقانه تجربیات شب حمله را به هدف افشای حقایق و مبارزه با نژادپرستی در این کتاب جابجا کرده‌ و امیدوار است که این کتاب به عنوان یک درمان مؤثر عمل کند. گولتکین تأکید دارد: “ما ممکن است نتوانیم نژادپرستی را کاملاً از بین ببریم، اما می‌توانیم کمک کنیم که به حداقل برسد.” در فوریه ۲۰۲۰، یک مرد در هانائو به ۹ نفر تیراندازی کرد. سپس مادر و خودش را کشت.