ژانویه 9, 2023

چرا تعداد کمتری درآزمون راننده‌گی موفق می شوند؟

به گزارش خبرگزا‌ری هسن شاو به نقل از اداره TÜV هسن در سال ۲۰۲۲ حدودا ۳۹ درصد کسانیکه در آزمون عملی راننده‌گی در «کلاس ب» شرکت کردند، نتوانستند موفق شوند درحالیکه در سال ۲۰۱۳ این رقم ۳۱ درصد بود.

یووه هرمن از اداره TÜV هسن به این باور است که: جوانان امروز وقتی والدین شان راننده‌گی میکنند کمتر متوجه اند چه در خیابان میگذرد، چون سرشان در موبایلشان است. دلیل دیگر تراکم وسایل نقلیه در خیابان و موجودیت وسایلی چون اسکوتر میتواند باشد.

مورد قابل توجه دیگر سطح نا برابر دانستن زبان همه اشتراک کننده‌های آزمون است . به گفته هرمن بر اساس آمار در هسن، تعداد کسانیکه در اطراف شهرها در آزمون موفق میشوند بیشتر از تعدادی است که در شهر ها موفق میشوند.