امروز پنجشنبه هوا عمدتاً آفتابی یا نیمه ابری خواهد بود. حداکثر دما بین ۱۱ تا ۱۷ درجه سانتی گراد می‌باشد. فردا همچنان نیمه آفتابی آغاز می‌شود. دما در کناره های رودخانه ۹ درجه و در هسن شمالی و شرقی به صورت محلی ۲ درجه همراه با بارش خواهد بود. روز شنبه باز هم آفتابی و ابری خواهد بود. در ابتدا کمی بارش باران در راه است. درجه حرارت بین ۱۲ تا ۱۸ درجه بیش بینی گردیده است. روز یکشنبه بازهم به مانند روز های دیگر بهاری توام با آفتاب و ابر خواهد بود. بر اساس هسن شاو، دما بین ۱۴ تا ۱۹ درجه یعنی گرمتر گزارش شده است.
آوریل 27, 2023

پیش بینی آب و هوا در هسن

امروز پنجشنبه هوا عمدتاً آفتابی یا نیمه ابری خواهد بود. حداکثر دما بین ۱۱ تا ۱۷ درجه سانتی گراد می‌باشد. فردا همچنان نیمه آفتابی آغاز می‌شود. دما در کناره های رودخانه ۹ درجه و در هسن شمالی و شرقی به صورت محلی ۲ درجه همراه با بارش خواهد بود. روز شنبه باز هم آفتابی و ابری خواهد بود. در ابتدا کمی بارش باران در راه است. درجه حرارت بین ۱۲ تا ۱۸ درجه بیش بینی گردیده است. روز یکشنبه بازهم به مانند روز های دیگر بهاری توام با آفتاب و ابر خواهد بود. بر اساس هسن شاو، دما بین ۱۴ تا ۱۹ درجه یعنی گرمتر گزارش شده است.