در اولین نشست مجمع انتصابی شهروندان توسط بوندستاگ، ۱۶۰ نماینده توصیه‌های مهمی در زمینه تغذیه ارائه کرده‌اند. از جمله این توصیه‌ها، اجرای صرف ناهار رایگان و سالم در مدارس و مهدهای کودک به عنوان مهمترین پیشنهاد اشاره شده‌است. به گزارش تاگز‌شاو، گرچه این موضوع مربوط به ایالت‌هاست، اما دولت فدرال باید حداقل نیمی از هزینه‌ها را پرداخت کند. تا این‌حال، تنها کودکانی که در معرض فقرهستند می‌توانند ناهار رایگان دریافت کنند. قابل ذکرست که این اقدام، یکی از نخستین گام‌ها به سوی ترویج تغذیه سالم در جامعه و توجه به نیازهای کودکان است.

ژانویه 15, 2024

پیشنهاد ناهار رایگان برای کودکان در مدارس و مهدهای کودک

در اولین نشست مجمع انتصابی شهروندان توسط بوندستاگ، ۱۶۰ نماینده توصیه‌های مهمی در زمینه تغذیه ارائه کرده‌اند. از جمله این توصیه‌ها، اجرای صرف ناهار رایگان و سالم در مدارس و مهدهای کودک به عنوان مهمترین پیشنهاد اشاره شده‌است. به گزارش تاگز‌شاو، گرچه این موضوع مربوط به ایالت‌هاست، اما دولت فدرال باید حداقل نیمی از هزینه‌ها را پرداخت کند. تا این‌حال، تنها کودکانی که در معرض فقرهستند می‌توانند ناهار رایگان دریافت کنند. قابل ذکرست که این اقدام، یکی از نخستین گام‌ها به سوی ترویج تغذیه سالم در جامعه و توجه به نیازهای کودکان است.