وکلای مدافع یک مربی سابق فوتبال جوانان در فرانکفورت، به دلیل تجاوز و آزار جنسی کودکان و نوجوانان به یازده سال زندان پیشنهاد دادند. براساس یک گزارش هسن شاو، این مرد ۳۵ ساله، مسئول ۶۹ مرتبه آزار و اذیت جنسی است که بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ انجام داده است. با این حال، وکلا این مرد، بازداشت پیشگیرانه به درخواست دادستان عمومی فرانکفورت را رد کردند. قرار است این حکم روز پنجشنبه صادر شود.

مارس 14, 2023

پیشنهاد۱۱ سال زندان به دلیل تجاوز بر کودکان

وکلای مدافع یک مربی سابق فوتبال جوانان در فرانکفورت، به دلیل تجاوز و آزار جنسی کودکان و نوجوانان به یازده سال زندان پیشنهاد دادند. براساس یک گزارش هسن شاو، این مرد ۳۵ ساله، مسئول ۶۹ مرتبه آزار و اذیت جنسی است که بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ انجام داده است. با این حال، وکلا این مرد، بازداشت پیشگیرانه به درخواست دادستان عمومی فرانکفورت را رد کردند. قرار است این حکم روز پنجشنبه صادر شود.