برخی چیزها را نمی‌توان حتی با وجود مشکلات نادیده گرفت، تعطیلات عید پاک ( Osterferien) یکی از آنها است. درست قبل از شروع تعطیلات ADAC ( بزرگترین باشگاه ترافیک اروپا) هشدار شلوغی و ترافیک بالا را داده است. با وجود ترافیک سنگین، ولی فرودگاه فرانکفورت از امروز پیش‌بینی بیش از ۱۸۰۰۰۰ مسافر روزانه را دارد که  خودشان را برای تعطیلات نسبتا طولانی  Osterferienبه مناطقی که کمتر باران دارد آماده می‌کنند.به گزارش هسن شاو،این به این معنی است که در کنار لباس آبتنی، شما باید صبر و حوصله زیادی هم با خودتان همراه بردارید. ( تعطیلات خوش)

مارس 31, 2023

پیش‌بینی جنب و جوش در فرودگاه فرانکفورت

برخی چیزها را نمی‌توان حتی با وجود مشکلات نادیده گرفت، تعطیلات عید پاک ( Osterferien) یکی از آنها است. درست قبل از شروع تعطیلات ADAC ( بزرگترین باشگاه ترافیک اروپا) هشدار شلوغی و ترافیک بالا را داده است. با وجود ترافیک سنگین، ولی فرودگاه فرانکفورت از امروز پیش‌بینی بیش از ۱۸۰۰۰۰ مسافر روزانه را دارد که  خودشان را برای تعطیلات نسبتا طولانی  Osterferienبه مناطقی که کمتر باران دارد آماده می‌کنند.به گزارش هسن شاو،این به این معنی است که در کنار لباس آبتنی، شما باید صبر و حوصله زیادی هم با خودتان همراه بردارید. ( تعطیلات خوش)