نیروهای آتش نشانی یک جسد را از کناره مین در فرانکفورت کشف کردند. هسن شاو به نقل از پلیس خبرداده است که این جسد بار اول توسط یک رهگذر در هنگام قدم زدن در منطقه سیندلینگن، در حالیکه شناور دیده بود. سپس وی چشم دید خود را به پلیس خبر داده است. همانطور که پلیس اعلام کرد، هنوز مشخص نیست که جسد یافت شده مرد است یا زن. در ضمن، چگونگی مرگ وی نیز هنوز مشخص نشده است.
مارس 8, 2023

پیدا شدن یک جسد در کناره رودخانه ماین

نیروهای آتش نشانی یک جسد را از کناره مین در فرانکفورت کشف کردند. هسن شاو به نقل از پلیس خبرداده است که این جسد بار اول توسط یک رهگذر در هنگام قدم زدن در منطقه سیندلینگن، در حالیکه شناور دیده بود. سپس وی چشم دید خود را به پلیس خبر داده است. همانطور که پلیس اعلام کرد، هنوز مشخص نیست که جسد یافت شده مرد است یا زن. در ضمن، چگونگی مرگ وی نیز هنوز مشخص نشده است.