شورای منطقه ای گیسن (RP)، به عنوان مرجع ایالتی مسئول، بودجه سالانه ایالتی را برای سال ۲۰۲۳ تصویب کرده است. به این ترتیب در بودجه امسال ۴.۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش هِسن شو، اولریچ رئیس ناحیه گیسن در روز سه شنبه توضیح داد:«درجریان زمان پرتنش اقتصادی، این یک اقدام مهم است.» بر این اساس، بودجه برای خدمات فردی و ارزش خدمات درمانی، برای بیمارستان‌ها بیشتر می‌شود.

ژانویه 5, 2023

پول بیشتر برای بیمارستان‌های ایالت هِسن

شورای منطقه ای گیسن (RP)، به عنوان مرجع ایالتی مسئول، بودجه سالانه ایالتی را برای سال ۲۰۲۳ تصویب کرده است. به این ترتیب در بودجه امسال ۴.۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش هِسن شو، اولریچ رئیس ناحیه گیسن در روز سه شنبه توضیح داد:«درجریان زمان پرتنش اقتصادی، این یک اقدام مهم است.» بر این اساس، بودجه برای خدمات فردی و ارزش خدمات درمانی، برای بیمارستان‌ها بیشتر می‌شود.