ساکنان سه ملک در منطقه دیت‌سی‌اولز تال هالموند شهر لان‌دیل (Dietzhölztal-Almonds- Lahn-Dill) پرچم های را با صلیب شکسته تزیین شده بودند، در باغ های جلوی خانه‌های خود کشف کردند. به گزارش هسن‌شاو، اینکه چرا آنجا این پرچم‌ها نصب شده‌ بودند تا هنوز کسی  نمی‌داند. پلیس گفت: «ساکنان آسیب دیده هیچ ارتباط حقوقی یا سیاسی با این موضوع ندارند.» ساکنان شاکی آخر هفته گذشته این مورد را به پلیس گزارش کردند. افسران تصور می کنند که افراد ناشناس این پرچم ها را به طور تصادفی در باغچه های جلویی قرار داده اند. تحقیقات به ظن استفاده از نمادهای سازمان های خلاف قانون اساسی در حال انجام است.

مارس 26, 2024

پرچم هایی با صلیب شکسته در باغ های جلو سه خانه

ساکنان سه ملک در منطقه دیت‌سی‌اولز تال هالموند شهر لان‌دیل (Dietzhölztal-Almonds- Lahn-Dill) پرچم های را با صلیب شکسته تزیین شده بودند، در باغ های جلوی خانه‌های خود کشف کردند. به گزارش هسن‌شاو، اینکه چرا آنجا این پرچم‌ها نصب شده‌ بودند تا هنوز کسی  نمی‌داند. پلیس گفت: «ساکنان آسیب دیده هیچ ارتباط حقوقی یا سیاسی با این موضوع ندارند.» ساکنان شاکی آخر هفته گذشته این مورد را به پلیس گزارش کردند. افسران تصور می کنند که افراد ناشناس این پرچم ها را به طور تصادفی در باغچه های جلویی قرار داده اند. تحقیقات به ظن استفاده از نمادهای سازمان های خلاف قانون اساسی در حال انجام است.