برای جلوگیری از صف های طولانی در جریان کنترل مسافران هم اکنون در فرودگاه فرانکفورت، یک برنامه سرویس آزمایشی روی کار گرفته شده است. مسافران با پنجره رزرو شده می توانند در یک خط اضافی عبور کنند. به گزارش هِسن شاو، ساشا کونیگ مدیر زیرساخت فراپورت، ازاین سرویس استقبال کرده افزدوه است: " این باعث می‌شود تا جریان مسافران در مقابل پست های بازرسی امنیتی را بهتر کنترل کنیم." گفته می‌شود که «زمان کنترل» را می توان ۷۲ ساعت قبل ازپرواز رزرو کرد. بر اساس اطلاعات، در لینک داده شده آدرس ایمیل و مشخصات پرواز باید ارائه شود. سپس مسافران یک کد QR از طریق ایمیل برای دسترسی به خط اضافی دریافت خواهند کرد. اینجا کلیک کنید.

فوریه 21, 2023

پروژه آزمایشی در حین کنترل در فرودگاه فرانکفورت

برای جلوگیری از صف های طولانی در جریان کنترل مسافران هم اکنون در فرودگاه فرانکفورت، یک برنامه سرویس آزمایشی روی کار گرفته شده است. مسافران با پنجره رزرو شده می توانند در یک خط اضافی عبور کنند. به گزارش هِسن شاو، ساشا کونیگ مدیر زیرساخت فراپورت، ازاین سرویس استقبال کرده افزدوه است: ” این باعث می‌شود تا جریان مسافران در مقابل پست های بازرسی امنیتی را بهتر کنترل کنیم.” گفته می‌شود که «زمان کنترل» را می توان ۷۲ ساعت قبل ازپرواز رزرو کرد. بر اساس اطلاعات، در لینک داده شده آدرس ایمیل و مشخصات پرواز باید ارائه شود. سپس مسافران یک کد QR از طریق ایمیل برای دسترسی به خط اضافی دریافت خواهند کرد. اینجا کلیک کنید.