الکساندر ب در یک پرونده فساد بزرگ اداری در ایالت هِسن به سر می‌برد، زیرا در میان بهترین قضات این ایالت بوده است، اما بعداً مشخص شد که در ازای بررسی یک گزارش فنی، شرکتی که می‌شناسد، در گرفتن رشوه درگیر بوده است. در گزارش خبری فرانکفورتر الگیماین امده است، این قاضی در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳، در مقابل اتاق اقتصادی دادگاه فرانکفورت محاکمه گردد. وی به اتهامات فساد تجاری، فرار از مالیات فروش، همچمنان فرار مالیاتی بر درآمد، روبروست. گفته میشود دادگاه حکم بازداشت موقت وی را صادر نموده است.

ژانویه 12, 2023

پرونده فساد اداری یکی از بهترین قضات ایالت هِسن

الکساندر ب در یک پرونده فساد بزرگ اداری در ایالت هِسن به سر می‌برد، زیرا در میان بهترین قضات این ایالت بوده است، اما بعداً مشخص شد که در ازای بررسی یک گزارش فنی، شرکتی که می‌شناسد، در گرفتن رشوه درگیر بوده است. در گزارش خبری فرانکفورتر الگیماین امده است، این قاضی در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳، در مقابل اتاق اقتصادی دادگاه فرانکفورت محاکمه گردد. وی به اتهامات فساد تجاری، فرار از مالیات فروش، همچمنان فرار مالیاتی بر درآمد، روبروست. گفته میشود دادگاه حکم بازداشت موقت وی را صادر نموده است.