این کمک هزینه به عنوان چاره بحران انرژی بخاطر بلند رفتن قیمت انرژی و مواد غذایی به شکل پرداخت یک باره به دانش‌جویان تعلق می‌گیرد. آنها می‌توانند این کمک هزینه را از امروز بصورت آنلاین درخواست کنند. حدودا ۲۶۰۰۰۰ دانشجو به علاوه دانشجویان علوم کاربردی (Fachhochschule) در هسن واجد شرایط دریافت این کمک هزینه اند، این در حالی است که حدودا ۳.۵ ملیون دانشجو در سراسر آلمان قادر خواهند بود از این کمک هزینه استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از وزیر آموزش دولت فدرال، بتینا اشتارک واتزینگر (FDP)، دولت فدرال سیستم آنلاین: Einmalzahlung200.de را که به شکل سریع بدون بروکراسی کارمی‌کند را برای این منظور فراهم آورده است. تمام دانش‌جویانی که ساکن آلمان هستند و در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۲ دانش‌جوی برحال یکی از دانشگاه‌ها بودند واجد شرایط درخواست اند. در همین حال کمیته مرکزی دانشجویان ( ASTA) در گیسن از کم بودن مقدار این کمک هزینه انتقاد کرده است.

مارس 15, 2023

پرداخت کمک هزینه ۲۰۰ یورویی به دانش‌جویان

این کمک هزینه به عنوان چاره بحران انرژی بخاطر بلند رفتن قیمت انرژی و مواد غذایی به شکل پرداخت یک باره به دانش‌جویان تعلق می‌گیرد. آنها می‌توانند این کمک هزینه را از امروز بصورت آنلاین درخواست کنند. حدودا ۲۶۰۰۰۰ دانشجو به علاوه دانشجویان علوم کاربردی (Fachhochschule) در هسن واجد شرایط دریافت این کمک هزینه اند، این در حالی است که حدودا ۳.۵ ملیون دانشجو در سراسر آلمان قادر خواهند بود از این کمک هزینه استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از وزیر آموزش دولت فدرال، بتینا اشتارک واتزینگر (FDP)، دولت فدرال سیستم آنلاین: Einmalzahlung200.de را که به شکل سریع بدون بروکراسی کارمی‌کند را برای این منظور فراهم آورده است. تمام دانش‌جویانی که ساکن آلمان هستند و در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۲ دانش‌جوی برحال یکی از دانشگاه‌ها بودند واجد شرایط درخواست اند. در همین حال کمیته مرکزی دانشجویان ( ASTA) در گیسن از کم بودن مقدار این کمک هزینه انتقاد کرده است.