مارس 21, 2023

پرت کردن یک گربه از شیشه ماشین در بزرگراه

فردی ناشناس روزجمعه گذشته، هنگام رانندگی حوالی ۱۳:۴۵ در بزرگ راه هانائور به سمت فولدا، گربه ای را از پنجره خودروی خود به بیرون پرتاب کرد. هسن شاو به نقل از پلیس گزارش داده است که این گربه با رنگ سفید، مشکی و خز قهوه ای برای مدت کوتاهی در بزرگراه چهار خطه سرگردان بوده و سپس توسط اتومبیل های تندرو زیر گرفته شده است. پلیس اکنون در حال بررسی یک مورد آشکار حیوان آزاری بی رحمانه است و به دنبال شاهدانی می گردد که این حادثه را مشاهده کرده اند.