در جریان کنترول تصادفی تراموا (Straßenbahn) در فرانکفورت مردی در ایستگاه اتوبوس پیاده و متواری شد، ولی در نهایت مأموران او را گرفتند. به گزارش هِسن شو و براساس پیامی که پلیس در روز چهارشنبه به نشر رسانیده ، افسران توانستند مواد مخدربه طور تصادفی کشف و همچنان چهار نفر را دستگیر کنند. در گزارش آمده است که افسران پلیس شاهد پرتاب مواد از بالکن، توسط همسایگان آپارتمانش بودند.
ژانویه 5, 2023

پرتاب مواد مخدراز بالکن

در جریان کنترول تصادفی تراموا (Straßenbahn) در فرانکفورت مردی در ایستگاه اتوبوس پیاده و متواری شد، ولی در نهایت مأموران او را گرفتند. به گزارش هِسن شو و براساس پیامی که پلیس در روز چهارشنبه به نشر رسانیده ، افسران توانستند مواد مخدربه طور تصادفی کشف و همچنان چهار نفر را دستگیر کنند. در گزارش آمده است که افسران پلیس شاهد پرتاب مواد از بالکن، توسط همسایگان آپارتمانش بودند.