پس از برکناری شهردار سابق پیتر فلدمن (SPD) از سمت خود، حدود ۵۰۹۰۰۰ رای دهنده امروز یکشنبه به پای صندوق های رای فراخوانده شدند. به گزارش هسن شاو، تقریباً ۱۰۰۰۰۰ نفر قبلاً برای رأی گیری پستی درخواست داده بودند. شعبه های اخذ رای از ساعت شش عصر بسته شده و اکنون آرا در حال شمارش است. با توجه به تعداد زیاد نامزدها، تخمین اینکه چه زمانی نتیجه نهایی در دسترس خواهد بود دشوار است.

مارس 5, 2023

پایان روز انتخابات و وضعیت شمارش آرا

پس از برکناری شهردار سابق پیتر فلدمن (SPD) از سمت خود، حدود ۵۰۹۰۰۰ رای دهنده امروز یکشنبه به پای صندوق های رای فراخوانده شدند. به گزارش هسن شاو، تقریباً ۱۰۰۰۰۰ نفر قبلاً برای رأی گیری پستی درخواست داده بودند. شعبه های اخذ رای از ساعت شش عصر بسته شده و اکنون آرا در حال شمارش است. با توجه به تعداد زیاد نامزدها، تخمین اینکه چه زمانی نتیجه نهایی در دسترس خواهد بود دشوار است.