هیچ کس به اندازه او عضو بوندستاگ نبوده است. با مرگ ولفگانگ شوبله، آلمان یک سیاستمدار اصیل را از دست داد. ولفگانگ شوبله به مدت ۵۱ سال نماینده بوندستاگ بود. تنها او تاکنون به این رکورد دست یافته است. او در این مدت مناصبی مهمی را در اختیار داشت:  وزیر داخله/ کشور، وزیر مالیه/دارایی، رهبر گروه پارلمانی، رهبر حزب و رئیس بوندستاگ. به باورطرفداران و منتقدانش، او یک سیاستمدار تمام قد بود که می‌توانست سرد و سرسخت، گاهی حساس و همیشه سریع فکر کند - در نهایت با خونسردی بیشتر و بیشتر تصمیم بگیرد. نه روز پس از روز وحدت آلمان، دراماتیک ترین لحظه در زندگی شوبله اتفاق افتاد. در ۲۱ مهر ۹۰ دو گلوله یک قاتل بیمار روانی او را برای همیشه روی ویلچر انداخت.
دسامبر 28, 2023

ولفگانگ شوبله وزیر مالیه قبلی آلمان درگذشت

هیچ کس به اندازه او عضو بوندستاگ نبوده است. با مرگ ولفگانگ شوبله، آلمان یک سیاستمدار اصیل را از دست داد. ولفگانگ شوبله به مدت ۵۱ سال نماینده بوندستاگ بود. تنها او تاکنون به این رکورد دست یافته است. او در این مدت مناصبی مهمی را در اختیار داشت:  وزیر داخله/ کشور، وزیر مالیه/دارایی، رهبر گروه پارلمانی، رهبر حزب و رئیس بوندستاگ. به باورطرفداران و منتقدانش، او یک سیاستمدار تمام قد بود که می‌توانست سرد و سرسخت، گاهی حساس و همیشه سریع فکر کند – در نهایت با خونسردی بیشتر و بیشتر تصمیم بگیرد. نه روز پس از روز وحدت آلمان، دراماتیک ترین لحظه در زندگی شوبله اتفاق افتاد. در ۲۱ مهر ۹۰ دو گلوله یک قاتل بیمار روانی او را برای همیشه روی ویلچر انداخت.