در حال حاضر حدود ۵۸۰۰ نفر در مکان های مرکز پذیرش اولیه هسن برای پناهندگان اسکان داده شده اند. فرانکفورتر الگیماین به نقل از شورای منطقه ای مسئول Gießen نوشته است: «این مکان ظرفیت اسکان ۸۶۲۹ تن را در خود دارد که این رقم حدود ۶۷ درصد آن می‌باشدمرکز پذیرش اولیه پناهندگان هسن اولین نقطه تماس مهاجران است. دارای هشت مکان در سراسر هسن، یک شعبه در فرودگاه فرانکفورت و یک پناهگاه اضطراری است. به گفته وزیر امور اجتماعی، کای کلوز (سبزها)، مرکز پذیرش اولیه ایالت، به منظور کاهش درگیری ها و تنش ها ومنعکس کننده محلی برای نیازهای فردی آماد شده است.

مارس 21, 2023

وضیعت جاری مرکز پذیرش اولیه هسن

در حال حاضر حدود ۵۸۰۰ نفر در مکان های مرکز پذیرش اولیه هسن برای پناهندگان اسکان داده شده اند. فرانکفورتر الگیماین به نقل از شورای منطقه ای مسئول Gießen نوشته است: «این مکان ظرفیت اسکان ۸۶۲۹ تن را در خود دارد که این رقم حدود ۶۷ درصد آن می‌باشدمرکز پذیرش اولیه پناهندگان هسن اولین نقطه تماس مهاجران است. دارای هشت مکان در سراسر هسن، یک شعبه در فرودگاه فرانکفورت و یک پناهگاه اضطراری است. به گفته وزیر امور اجتماعی، کای کلوز (سبزها)، مرکز پذیرش اولیه ایالت، به منظور کاهش درگیری ها و تنش ها ومنعکس کننده محلی برای نیازهای فردی آماد شده است.