وزیر داخله/کشور بایرن، یواخیم هرمان (CSU) مهاجرت را دلیل اصلی افزایش تعداد جنایات در این ایالت می‌داند.  او هنگام ارائه آمار جنایات در مونیخ گفت، میزان جرم و جنایت در سال ۲۰۲۳ به ۴۳۶۱ جنایت در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر افزایش یافت. این افزایش ۲.۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است.هرمان گفت: این یک "روند سراسری است که خارجی‌ها و مهاجران مسئول آن هستند." او افزود روشن است که خارجی‌ها و به ویژه پناهندگان مهاجر باعث افزایش جرم و جنایت شده اند. هرمان تاکید کرد: "آمار جرم و جنایت روشن می‌کند که مهاجرت کنترل نشده نیز تاثیر منفی بر وضعیت امنیتی دارد." گروه پارلمانی SPD در پارلمان ایالت بایرن به شدت از هرمان به دلیل "درهم آمیختن سیاست مهاجرت CSU و مبارزه با جرم و جنایت" انتقاد کرد.
مارس 21, 2024

وزیر داخله بایرن، خارجی‌ها را مسئول افزایش جنایات در بایرن می‌داند

وزیر داخله/کشور بایرن، یواخیم هرمان (CSU) مهاجرت را دلیل اصلی افزایش تعداد جنایات در این ایالت می‌داند.  او هنگام ارائه آمار جنایات در مونیخ گفت، میزان جرم و جنایت در سال ۲۰۲۳ به ۴۳۶۱ جنایت در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر افزایش یافت. این افزایش ۲.۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است.هرمان گفت: این یک “روند سراسری است که خارجی‌ها و مهاجران مسئول آن هستند.” او افزود روشن است که خارجی‌ها و به ویژه پناهندگان مهاجر باعث افزایش جرم و جنایت شده اند. هرمان تاکید کرد: “آمار جرم و جنایت روشن می‌کند که مهاجرت کنترل نشده نیز تاثیر منفی بر وضعیت امنیتی دارد.” گروه پارلمانی SPD در پارلمان ایالت بایرن به شدت از هرمان به دلیل “درهم آمیختن سیاست مهاجرت CSU و مبارزه با جرم و جنایت” انتقاد کرد.